Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 20-080 Lublin, ul. Radziwiłlowska 11, e-mail: histiembr@am.lublin.pl

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej zajmuje się mikroskopową bądź ultramikroskopową oceną morfologii komórek, tkanek i narządów jak również procesami cytofizjologicznymi zachodzącymi w badanych strukturach. Analizowane są także zmiany na poziomie molekularnym w badanym tkankach. Ponadto poszerzana jest wiedza poświęcona rozwojowi embrionalnemu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem działania czynników teratogennych.

Tytuł projektu:

Korelacje białek cyklu komórkowego i białek szlaku apoptozy z białkami szoku termicznego, w tkankach zwierząt będących w różnych warunkach doświadczalnych

Analizę porównawczą białek odgrywających istotną rolę w cyklu komórkowym, procesie apoptozy z białkami szoku termicznego przeprowadzono na eksperymentalnym modelu zwierzęcym. Zdrowe zwierzęta otrzymywały analog puryn (Kladrybinę) w schematach stosowanych w leczeniu białaczki włochatokomórkowej i próbach leczenia stwardnienia rozsianego. Zastosowano różne wielkości dawki leku. Do badań pobrano wszystkie narządy od zwierząt doświadczalnych. Przeprowadzenie analiz: histologicznych, immunohistochemicznych, amplifikacji DNA w badanym materiale pozwoli na ocenę: mechanizmów ewentualnego uszkodzenia (?) komórek, homeostazy komórkowej, mechanizmów naturalnej śmierci komórek, stanu funkcjonalnego organelli komórkowych zwłaszcza mitochondriów, roli białek opiekuńczych w warunkach działania analogu puryn zastosowanych w dużych dawkach.

Osoba odpowiedzialna:

Barbara Jodłowska - Jędrych

histiembr@am.lublin.pl

barbara.jjedrych@am.lublin.pl

Tytuł projektu:

Immunohistochemiczna ocena apoptozy, autofagii w komórkach nabłonka pokrywającego jajnik i otrzewną w różnych warunkach chorobowych

Do badań zostaną pobrane fragmenty jajników ludzkich, pozyskanych podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych z powodu chorób nowotworowych i nienowotworowych. Pobrane zostaną również fragmenty otrzewnej sąsiadującej z operowanymi jajnikami. Wykonanie badań histologicznych, immunohistochemicznych, PCR, umożliwi ujawnienie mechanizmów biorących udział w regulacji autofagii, apoptozy lub uszkodzeniu komórek zwłaszcza komórek pokrywających jajnik (OSE). Zbadana zostanie przepuszczalność błon biologicznych zwłaszcza mitochondrialnych, w różnych stanach chorobowych jajników. Ponadto ocenione zostaną również kofaktory będące czujnikami stresu metabolicznego komórek oraz aktywność ATP w badanych tkankach.

Osoba odpowiedzialna:

Barbara Jodłowska - Jędrych

histiembr@am.lublin.pl

barbara.jjedrych@am.lublin.pl

Tytuł projektu:

„Zmienność morfologiczno-strukturalna podocytów w wyniku wielokierunkowej terapii niewydolności nerek”

Celem projektu badawczego jest wykazanie zmienności procesów adaptacyjnych komórek podocytów w warunkach przewlekłej niewydolności nerek poprzez receptory AT1 oraz AT2 zlokalizowanych na tych komórkach. Ekspresja receptorów jak też ich hamowanie przez takie czynniki jak: angiotensyny, inhibitory angiotensyny, inhibitory konwertazy angiotensyny, czy antagoniści receptorów, daje szerokie spektrum oddziaływania na metabolizm, funkcje czy apoptozę komórek podocytów. Analiza wyników pozyskiwanych jako efekty tych oddziaływań da odpowiedź jak duże znaczenie dla funkcji podocytów w warunkach niewydolności nerek ma ekspresja receptorów angiotensynowych. Dostępna literatura opisująca zagadnienia układu angiotensyny i jej receptorów układowych nie dostarcza informacji o oddziaływaniu angiotensyny poprzez receptory AT1 i AT2 podocytów na budowę i funkcję tych komórek.

Osoba do kontaktu:

Mirosław Łańcut

miroslaw.lancut@umlub.pl

Tytuł projektu:

Ocena ekspresji wybranych białek szlaku apoptozy i białka p53 w skórze zwierząt doświadczalnych po aplikacji analogu puryn (Kladrybina) w dawkach stosowanych w terapii chorób demielinizacyjnych OUN

Celem pracy będzie próba oceny aktywności białek: p53 i Bcl-2, kaspazy: 3 i 8, w skórze zwierząt doświadczalnych, po podaniu 2-chlorodeoksyadenozyny (2-CdA, Kladrybina) w dawkach stosowanych w leczeniu chorób demielinizacyjnych mózgu i rdzenia kręgowego m.in. stwardnienia rozsianego u człowieka. Zastosowanie 2-CdA będącego analogiem puryn powinno indukować programowaną śmierć komórek. Interesujące jest w jaki sposób zachowują się białka szlaku apoptozy (Kaspaza 8 jako białko inicjujące i Kaspaza 3 jako białko wykonawcze) przy zastosowaniu Kladrybiny w organizmie zdrowym. Natomiast ocena intensywności dodatniej reakcji z zastosowaniem przeciwciała skierowanego przeciwko białku Bcl-2 pozwoli na określenie szlaku mitochondrialnego programowanej śmierci. Ocena ekspresji białka p53 umożliwi określenie sprawności aparatu naprawczego DNA w komórkach skóry.

Osoba do kontaktu:

Patrycja Chylińska-Wrzos

patrycja.wrzos@umlub.pl

Tytuł projektu:

Wpływ skojarzonego podawania cisplatyny z tirapazaminą na morfologię serca szczura oraz wybrane wykładniki apoptozy zapalenia i stresu oksydacyjnego

Prowadzone badania mają na celu zbadanie ewentualnych mikroskopowych zmian w mięśniu sercowym, nerkach jak również wątrobie szczurów, którym aplikowano cytostatyki w sposób skojarzony jak również oddzielnie. Leki podawano w kilku, wzrastających dawkach. Oprócz przeprowadzonych badań morfologicznych zostaną wykonane badania immunohistochemiczne określające aktywność białek szlaku apoptozy, wskaźniki stresu oksydacyjnego jak również markery stanu zapalnego ocenianych narządów. Przeprowadzone badania pozwolą na ocenę interakcji między cisplatyną i tirapazaminą.

Osoba do kontaktu:

Włodzimierz Matysiak

w.matysiak@wp.pl

Tytuł projektu:

Białka szoku termicznego a apoptoza, w limfocytach i komórkach narządów miąższowych zwierząt po zastosowaniu agonistów receptorów opiatowych

Badania zostały przeprowadzone na modelu zwierzęcym. W tym celu wykorzystano szczury rasy Wistar. Wyodrębniono kilka grup eksperymentalnych, w których zwierzęta otrzymywały do picia wodę i alkohol etylowy, tylko wodę lub tylko 20% alkohol etylowy. Zwierzętom wszystkich grup aplikowano agonistę receptorów opiatowych we wzrastających dawkach. Do badań pobrano większość ważnych życiowo tkanek i narządów. Kontynuacja badań obejmuje przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistochemicznych i morfometrycznych analizowanego materiału. Przeprowadzone badania pozwolą na wnikliwą ocenę materiału badawczego jako odpowiedzi na skojarzone podawanie alkoholu etylowego i agonistów receptorów opatowych (stosowanych leczniczo w leczeniu uzależnień).

Osoba do kontaktu:

Barbara Jodłowska – Jędrych

barbara.jjedrych@am.lublin.pl

Oferta współpracy:

  • badania morfologiczne materiału biologicznego
  • analizy immunohistochemiczne
  • badania ultrastrukturalne
  • badania morfometryczne
  • analiza PCR

Posiadana aparatura:

  • mikroskopy świetlne
  • transmisyjny mikroskop elektronowy
  • analizator do morfometrycznej analizy materiału biologicznego
  • Termocykler PCR
  • sprzęt do cyfrowej archiwizacji obrazów histologicznych
Last modified: Thursday, 5 December 2013, 09:08 am
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej