Katedra Fizjologii Człowieka UM w Lublinie

Tematyka badawcza realizowana w Zakładzie Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Monitorowanie gospodarki węglowodanowej i tolerancji ortostatycznej u pacjentów leczonych przy pomocy hemodializy.

Projekt realizowany w ramach wieloletniej (2010-2015) umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Graz (Austria).

Ponadto zaplanowany jest udział pracowników naukowych Instytutu Fizjologii im. P.K. Anochina Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych w Moskwie (Rosja) w ramach przygotowywanej obecnie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz w/w Instytutem.

Podstawowym celem projektu będzie ocena zmian gospodarki węglowodanowej, klirensu insuliny i GLP-1 oraz tolerancji ortostatycznej po podaniu glukozy doustnie bądź też w płynie dializacyjnym pacjentom o prawidłowym i podwyższonym poziomie glukozy na czczo, leczonym przy pomocy hemodializy w Stacji Dializ Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Badania pozwolą uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaka korelacja pomiędzy stężeniem glukozy, insuliny i GLP-1 występuje po podaniu pacjentom glukozy doustnie lub w płynie dializacyjnym?
 2. W jakim stopniu droga podania glukozy w trakcie hemodializy oraz stosowanie różnych bazowych płynów dializacyjnych wpływa na klirens insuliny i GLP-1 u pacjentów o normalnym i podwyższonym poziomie glukozy na czczo?
 3. Czy profil odpowiedzi pacjenta na stres ortostatyczny po zabiegu zależy od zmian w układzie glukoza/insulina wywołanych przez podanie glukozy różnymi drogami w trakcie hemodializy?

Praktycznym celem projektu będzie wyjaśnienie przyczyn niektórych powikłań, związanych z leczeniem przy pomocy hemodializy (możliwość wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz wysokiego - 50% ryzyka zachorowalności i umieralności z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych) oraz znalezienie optymalnego sposobu podawania substancji odżywczych dializowanym pacjentom.

Uczestnicy projektu:

a/ zagraniczni:

 • prof. dr hab. Daniel Schneditz (Uniwersytet Medyczny Graz, Austria)

 • dr n. med. Dmitry Davydov (Instytut Normalnej Fizjologii im. P.K. Anochina Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, Moskwa, Rosja),

b/ krajowi:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 • dr n. med. Róża Anna Czabak-Garbacz

 • dr n. med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk

 • dr n. med. Alicja Załuska

 • dr n. med. Mariusz Teter

 • mgr Danuta Stasiewicz

 • mgr Weronika Stasiuk\

 • studenci – członkowie kół naukowych, działających przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka oraz Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Spirometryczna ocena wydolności układu oddechowego w wybranych populacjach wiejskich.

Spirometria jest „złotym standardem” w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób układu oddechowego. Celem przeprowadzanych badań jest profilaktyczna ocena wydolności układu oddechowego oraz zwiększenie świadomości badanych o czynnikach ryzyka schorzeń płuc. Dzięki miniaturyzacji spirometrów i obniżeniu kosztów testów wykonywanie tych badań staje się coraz bardziej dostępne. Istotnym czynnikiem uzasadniającym przeprowadzenie tego typu badań jest fakt iż, co trzeci Polak jest obciążony palenia tytoniu. Nałóg ten jest głównym czynnikiem wywołującym POCHP
w naszym kraju a badanie spirometryczne stanowi test który pozwala na wczesną diagnostykę tego schorzenia. Najczęstsze i najwcześniej wykrywane zmiany
w spirometrii u osób palących dotyczą zmniejszenia parametrów przepływu w drobnych
i średnich oskrzelach. Istotna rola przesiewowych badań spirometrycznych uwidacznia się szczególnie w populacjach o zmniejszonej dostępności do badań i testów diagnostycznych, dodatkowo narażonych na szkodliwe działanie czynników środowiskowych a także niekorzystnych warunków na stanowisku pracy.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań własnych, czego owocem są liczne publikacje wskazują na potrzebę wykonywania tego typu badań profilaktycznych. Testy spirometryczne wykonywane są przy pomocy spirometru MicroLab mający certyfikat
i odpowiada wymaganiom normy dla urządzeń medycznych oznaczonych symbolem SN 44377. Warunki przeprowadzanych badań są dostosowane do zaleceń American Thoracic Society. Analizie poddawane są podstawowe parametry wydolności oddechowej.

Zmiany poziomu aktywności układu odpornościowego w stanie stresu klimatycznego i ich modyfikacja pochodnymi benzodwuazepiny, tuftsyny, środkami antydepresyjnymi oraz oddziaływaniem na receptory opioidowe.

Tematem badań są zmiany poziomu aktywności układu odpornościowego w stanie stresu klimatycznego i ich modyfikacja pochodnymi benzodwuazepiny, tuftsyny, środkami antydepresyjnymi oraz oddziaływaniem na receptory opioidowe.

Głównym celem badań jest ocena wpływu ostrych zmian warunków środowiska (oksydacja, temperatura, wilgotność), uzyskiwanych za pomocą komory klimatycznej na parametry układu odpornościowego i hormonalnego w tym poziom wybranych cytokin. W zależności od konfiguracji zastosowanych czynników środowiska w stresie klimatycznym można uzyskać różny stopień pobudzenia syntezy interleukin i kortykosteronu. Wielkość i zakres odpowiedzi immunologicznej na stres klimatyczny zależy od wieku i płci oraz podlega modulacji przez niektóre leki psychotropowe, w tym przeciwdepresyjne i anksjolityki.

Wskaźniki stanu odżywienia i zmian metabolicznych u osób z nadmierną masą ciała.

Zespół metaboliczny (ZM) to schorzenie, które w Polsce występuje coraz częściej i nabiera szczególnego znaczenia klinicznego wg zmodyfikowanych kryteriów NCEP-ATP III z 2005 roku [Wyrzykowski B, Zdrojewski T et al.: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005; 63: 6 (supl. 4)]. W populacji dorosłych rozpowszechnienie ZM wynosi 23% wśród mężczyzn i 20% wśród kobiet, stąd też u tych osób zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 i powikłań sercowo-naczyniowych (ang. cardiovascular diseases – CVD), jako powikłań tej choroby.

Cel projektu obejmuje badanie wybranych adipokin: leptyna, urotensyna II, PHRP (Parathyroid Hormone Related Protein), CGRP (Human Calcitonin gene related peptide), amylina, adrenomedullina, apelina, waspina, adiponektyna, wisfatyna, omentyna 1, w grupie 100 pacjentów ze zwiększonym obwodem brzucha (obwód pasa powyżej 94 cm u mężczyzn i 80 cm u kobiet), diagnozowanych w kierunku występowania zespołu metabolicznego. Uzyskane stężenia badanych białek zostaną skorelowane ze stopniem nasilenia stwierdzonych zaburzeń metabolicznych, wynikami podstawowych badań laboratoryjnych, danymi z badania fizykalnego, wywiadu oraz ankiet (środowiskowo-zdrowotnej oraz oceniającej osobnicze ryzyko zachorowania na cukrzycę).

Realizacja opisanego projektu może przyczynić się do większego zrozumienia zaburzeń będących składowymi zespołu metabolicznego, co będzie mogło mieć duże znaczenie w znalezieniu wczesnych markerów choroby oraz opracowaniu nowych strategii terapeutycznych.

Zmiany stanu nawodnienia organizmu w różnych przedziałach wiekowych oznaczanych przy pomocy bioimpedancji elektrycznej.

Bioimpedancja elektryczna jest jednym z narzędzi, które służy określaniu stanu nawodnienia organizmu. Metoda ta wykorzystuje właściwości elektryczne tkanki poddanej działaniu prądu zmiennego.

Planowane badania będą wykonane techniką nowoczesną, są tanie i nieinwazyjne. Dostarczą nowych danych dotyczących nawodnienia organizmu i zmian zachodzących z wiekiem. U każdej z grup będą określone korelacje pomiędzy stanem nawodnienia organizmu a BMI (Body Mass Index), a także będą badane wpływy środowiska zmieniające te korelacje. Badania zostaną wykonane aparatem do bioimpedancji elektrycznej IMPEDIMED SFB7.

Zakład Fizjologii Człowieka jest zakładem teoretycznym, obecnie znajdującym się w generalnym remoncie i obecnie nie mamy ofert dla przemysłu. W przyszłości planujemy taką współpracę.

Last modified: Thursday, 5 December 2013, 09:08 am
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej