Katedra i Zakład Biofizyki UM w Lublinie

Katedra i Zakład Biofizyki

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 4

20-090 Lublin

Temat badawczy:

Badanie zmian zachodzących w tkance kostnej w stanach patologicznych

Osoba odpowiedzialna:

Dr hab. n. med. Grażyna Olchowik

tel. 81 742 3668 lub 81 742 3667

e-mail: grazyna.olchowik@umlub.pl

Celem badań jest jakościowa i ilościowa ocena zmian składu tkanki kostnej i stopnia jej mineralizacji oraz parametrów biomechanicznych decydujących o właściwościach mechanicznych kości zdrowej i w różnych stanach patologicznych.

Metody:

Spektroskopia i mikrospektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) - ocena składu tkanki kostnej i stopienia jej mineralizacji, określenie zawartości fosforu i węglanu wapnia, krystaliczności mineralnej kości.

Mikroskopia świetlna w podczerwieni – analiza topograficzna związków chemicznych zawartych w badanym materiale oraz precyzyjne porównanie obszarów tkanki kostnej zdrowej i w różnych stanach patologicznych.

Badania mechaniczne – próby zmęczeniowe, testy wytrzymałościowe za pomocą maszyny wytrzymałościowej typu Instron.

Spopielenie próbek w piecu muflowym – ocena składu kości (faza organiczna i mineralna, zawartość wody oraz stopień mineralizacji macierzy organicznej).

Temat badawczy:

Badanie zmian strukturalnych kolagenu w aspekcie fizykochemicznych procesów starzenia się tkanki łącznej

Osoba odpowiedzialna:

Dr hab. n. med. Hanna Trębacz

tel. 81 742 3671 lub 81 742 36 67

e-mail: hanna.trebacz@umlub.pl

Celem badań jest ocena roli kolagenu, jego ilości, struktury i stopnia denaturacji
w postępujących z wiekiem procesach degradacji funkcji mechanicznych tkanki łącznej.

Badania prowadzone są w dwóch aspektach:

 1. Określenie wpływu stopnia dojrzałości i organizacji kolagenu w tkance kostnej na powstawanie i propagację mikropęknięć w kości.
 2. Rola nieenzymatycznej glikacji kolagenu w procesach starzenia się tkanki łącznej

Metody

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) – Badana jest stabilność struktury makrocząsteczek w tkankach oraz zmiany konformacyjne kolagenu i innych substancji wielkocząsteczkowych w zmodyfikowanych tkankach.

Badania mechaniczne – próby zmęczeniowe, relaksacja naprężeń, testy wytrzymałościowe z jednoczesną rejestracją sygnału emisji akustycznej.

Komputerowa analiza obrazu na podstawie zdjęć mikroskopowych tkanek.

Temat badawczy:

Użyteczność komputerowej postutografii dynamicznej w ocenie wpływu lateralizacji funkcjonalnej i jakości snu na układ równowagi

Osoba odpowiedzialna:

Dr hab. n. med. Grażyna Olchowik

tel. 81 742 3668 lub 81 742 36 67

e-mail: grazyna.olchowik@umlub.pl

Celem badań jest obiektywna i ilościowa ocena układu równowagi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jakości snu, stopnia senności w ciągu dnia, nadwagi ciała i otyłości, płci, wieku oraz funkcjonalnej dominacji jednej ze stron ciała na zmiany parametrów komputerowej posturografii dynamicznej obrazujących funkcjonowanie poszczególnych składowych układu równowagi.

Przy pomocy posturografu EquiTest Balance Manager wykonywane są: test organizacji zmysłowej (sensory organization test – SOT), test kontroli motorycznej (motor control test – MCT), badanie adaptacji (adaptation test – ADT).

Temat badawczy:

Akustyczne badania fonacji i mowy artykułowanej

Osoby odpowiedzialne:

Dr n. med. Jan Warchoł

tel. 81 742 3675 lub 81 742 3667

e-mail: jan.warchol@umlub.pl

Celem badań jest histograficzna, temporalna i częstotliwościowa analiza tonu krtaniowego oraz identyfikacja subtelnych struktur widmowych artykułowanych głosek

Za pomocą programu MDVP (Multi-Dimensional Voice Program) wykonywana jest analiza wieloparametryczna oraz kognitywna wzorców czasowych i częstotliwościowych wypowiedzi osób z prawidłową i zaburzoną fonacją.

Oferta współpracy

Katedra Biofizyki dysponuje następującym sprzętem pomiarowym:

 1. Maszyna wytrzymałościowa typu Instron 5965
  - możliwość wykonywania testów na zgniatanie, rozciąganie, zginanie w próbie trójpunktowej, testy zmęczeniowe.

 2. Posturograf EquiTest CRS Balance Manager z platformą statyczną i dynamiczną:
  - możliwość wykonywania testów oceniających układ równowagi człowieka.

 3. Spektrofotometr NICOLET 6700 FT – IR w podczerwieni
  - ocena jakościowa i ilościowa związków chemicznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych w podczerwieni.

 4. Mikroskop NICOLET iN10 MX w podczerwieni
  - topografia związków chemicznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych w podczerwieni.

 5. Zestaw generatorów w zakresie częstotliwości 250 kHz – 70 GHz / MG 3700A i MG 3697 C
  oraz sondy: SAR i E-pola, do pomiaru temperatury 10 – 500C
  - możliwość pomiaru SAR i natężenia pola elektrycznego w fantomie.

 6. Różnicowy kalorymert scaningowy (DSC – Q200, TA Inst.) badania stabilności termicznej struktur.

 7. Analizator SVAN 912 AE oraz zestaw wraz z oprogramowaniem (MDVP)
  - do analizy spektralnej i wieloparametrycznej głosu.

 8. Kabina audiometryczna Sibelmed S-40, Audiometr AC-40 (Interacoustics)
  - ocena narządu słuchu na podstawie badań przewodnictwa powietrznego oraz kostnego w audiometrii tonalnej i słownej.

 9. Piec muflowy - do spalania próbek do temperatury 8000C.

 10. Spektrofotometr UV – VIS NICOLET EVOLUTION 300, λ = (190 – 1100)nm.

Last modified: Thursday, 5 December 2013, 09:08 am
Rozwój Polski Wschodniej
Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej